Projecte PINACLE

CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE PINACLE

 

Aquest projecte va dirigit als alumnes de 3r i 4t d’ESO que, per alguna raó, mostren dificultats importants per assolir els objectius de curs, i, per tant, podrien trobar-se privats d’obtenir el títol de GESO.

 

a)   Els trets característics del projecte són:

Hi ha una organització diferent de les àrees i es treballa majoritàriament per  àmbits: àmbit científic i tecnològic, àmbit lingüístic i social, i àmbit pràctic.

 

 • Àmbit lingüístic i social.- inclou els aspectes bàsics corresponents a les matèries de ciències socials, geografia i història, educació per a la ciutadania, educació ètico-cívica, llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera i alternativa a la religió.
 • Àmbit científic i tecnològic.- inclou els aspectes bàsics corresponents a les matèries de matemàtiques, ciències de la naturalesa i tecnologia.
 • Àmbit pràctic.- són aquelles activitats que es realitzaran fora del centre, en altres espais i en empreses vinculades amb l’Ajuntament de Granollers. Aquestes activitats seran de caràcter pràctic i funcional, i aniran destinades a l’adquisició de les habilitats personals necessàries per a la vida adulta i professional. En cap cas seran de tipus laboral o professional.

 

b)   L’horari del programa de diversificació curricular quedarà aproximadament distribuït de la manera següent:

 

 • 1 ó 2 hores de tutoria.
 • Matèries curriculars a l’aula ordinària: 5 a 7 hores.
 • Matèries específiques organitzades entorn dels àmbits: 11 a 13 hores.
 • Àmbit pràctic: 10 hores.

 

c)    En les àrees fonamentals el nombre d’alumnes a les classes és menor. Això fa possible

 

 • Una major adaptació dels aprenentatges a les necessitats individuals de l’alumnat.
 • L’ús de metodologia diversa.
 • Un seguiment tutorial més proper.

 

Què es necessita per formar part del Projecte Pinacle?

 

 • Haver estat proposat per l’equip docent d’ESO.
 • Tenir entre 15 i 16 anys. Alumnat a partir de tercer curs d’Educació Secundària Obligatòria o bé alumnat que, havent cursat segon curs d’ESO, no està en condicions de promocionar a tercer, i ja ha repetit curs a l’etapa.
 • Tenir molt clar que es vol obtenir el títol GES i, per tant, estar disposat a posar-hi tots els esforços possibles.
 • Comptar amb l’acord de la família de l’alumne/a.
 • Informe favorable del tutor/a.

 

Quines sortides acadèmiques tindré en acabar el Projecte Pinacle?

 

 • En finalitzar 4t d’ESO podràs obtenir el Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
 • Les opcions acadèmiques i professionals són les mateixes que les de qualsevol alumne que acabi 4t d’ESO i obtingui el GES per la via ordinària.
 • És aconsellable cursar un cicle formatiu de Grau Mitjà quan s’ha obtingut el títol per aquesta via.