Educació primària

L'Educació Primària és el primer tram obligatori de l'escolaritat, dels 6 als 12 anys. Els nens, al llarg d'aquesta etapa, han de consolidar uns coneixements que els facilitin entrar a formar part del món en el qual estan integrats i, en especial, de la societat a què pertanyen.  Aquesta societat té uns sabers acumulats que coneixem com a cultura i que són tots aquells fets, fenòmens i circumstàncies que la distingeixen.

Així doncs, els nens comencen un llarg trajecte en el qual hauran de demostrar competències respecte a uns aprenentatges acadèmics que l'Escola, en nom de la societat, ha organitzat cicle a cicle.

Les finalitats de l'Educació Primària són les de proporcionar a tots els alumnes una formació comuna que faci possible el desenvolupament de les capacitats individuals:

· de l'àmbit motriu
· de l'àmbit intel·lectual i cognitiu
· d'equilibri i d'autonomia personal
· de relació i d'actuació social

Per això, cal ajudar els nens i nenes a adquirir:

- Els elements culturals necessaris.
- Els aprenentatges relatius a l'expressió oral, a la lectura, a    l'escriptura i al càlcul aritmètic.
- Una progressiva autonomia personal i d'acció en l'entorn proper.

Per aconseguir-ho oferim un Projecte Curricular coherent que inclou:

- Anglès (English listening and speaking).
- Psicomotricitat.
- Tallers (agrupacions d'alumnes per treballar temes monogràfics).
- Grups flexibles.
- Desdoblaments en les àrees instrumentals.
- Atencions individualitzades.
- TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació).
- Treball per projectes.
- Activitats d'experimentació i de descoberta.
- Tècniques de lògica i raonament matemàtic.
- Projecte de Filosofia 3-18.
- Formació en valors.
- Activitats de música amb piano i instruments.
- Representacions i concerts.
- Teatre.
- Sortides i convivències.
- Esports de competició i natació.